topraktahlili

Analiz nicin gereklidir

Cifcinin kafas?nda, arazisinde yetistirecegi urun icin hangi gubreyi ne kadar, ne zaman ve nas?l kullanacag?na dair sorular vard?r. Cunku karl? bir gubreleme ancak; bitkinin istegi olan gubreleri en uygun zaman ve sekilde topraga uygulamakla yap?labilir. Bu sebepten toprag? analiz ettirerek gubre kullan?m? ciftci icin en ekonomik yoldur. Boylece hem bitkide toksit etki yapmayacak, dogru miktarda gubre kullan?lm?s olur, hemde bol urun elde edebilecegi gibi gubreyede gereginden fazla para harcamam?s olur. Bu sebeple laboratuvarda yap?lacak analiz sonucunda toprakta yetisecek bitkinin iyi bir sekilde buyumesi ve kaliteli urun al?nmas? icin toprak ve yaprak orneklerinde hangi besin maddelerinin eksik oldugu belirlenmis olacakt?r. Cunki Toprag? analiz ettirmeden gubre kullan?m? cesitli sorunlar yarat?r. Bitkinin ihtiyac?ndan daha az gubre verildiginde, bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelisememektedirler. Al?nan urun miktar?da buna bagl? olarak dusuk olur.Gereginden fazla kullan?lan gubre ise; Hem toprag? hemde Urunu olumsuz yonde etkiler. Butun bu nedenlerden dolay? cifcinin gubre kullanmadan once mutlaka toprak ve yaprak analizini yapt?rmas? ve alacag? analiz raporuna gore gubre kullanmas? gerekmektedir.

Toprak tahlili

Degisik arazilerden al?nan topraklar, farkl? miktarlarda bitki besin maddesi icerdiginden dolay? her araziden ayr? toprak ornegi al?nmal?d?r. Zira ayn? arazi icerisinde bile degisik ozellikler gosteren k?s?mlar bulunabilir. Ornegin ayn? arazi toprag?n?n bir k?sm? ac?k bir k?sm?da koyu renkli olabilir. Bu renk farkl?l?g? organik madde, demir gibi bircok toprak ozelliklerinin farkl? olmas?ndan kaynaklan?r. Yine arazinin bir k?sm? duz diger bir k?sm? egimli olabilir. Buna bagl? olarakta duz k?s?mlarda toprak kal?nl?g? daha fazla, egimli olan k?s?mlarda ise daha azd?r. Bu sebepten eger arazi icerisinde farkl? ozellikler gosteren yerler varsa bu k?s?mlardan ayr? ayr? toprak ornegi al?nmal?d?r. Genel olarak. Gubre y?g?lm?s yerlerden, sap, yaprak, ot, dal ve kok art?klar?n?n yak?ld?klar? yerlerden, ozellikle meyvecilik gibi agac yetistirilmek icin ayr?lan araziler haric, tek tuk bulunan agaclar?n alt?ndan toprak ornegi al?nmamal?d?r.

Toprak tahlili ne icin yap?l?r

Toprak Analizi belli bir toprag?n gubre ve kirec ihtiyac?n? ortaya koyan metottur. Belli bir tarla ya da bahceyi temsil eden toprak ornegi, laboratuarda analiz edilerek icerisindeki bitki besin maddelerinin miktar? bulunur. Boylece uretimi yap?lan bitkinin iyi urun vermesi icin hangi besin maddelerinin ne zaman ve ne kadar verilecegi ortaya konur.

Toprag? analiz ettirmeden gubre kullan?rsak ne olur?

Bitkinin ihtiyac?ndan daha az gubre kullan?labilir. Bu durumda bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelisemezler urun azal?r, al?nan urun gubre paras?n? bile kars?lamayabilir.
Bitkinin ihtiyac?ndan daha fazla gubre kullan?labilir boylece fazladan att?g?m?z gubrenin paras? ziyan oldugu gibi fazla gubre topraga ve urune olumsuz etkiler yapabilir.
Yanl?s cins gubre kullan?labilir. Bunun bir sonucu olarak urun azalabilir, yatabilir veya kuruyabilir. En az?ndan urunde bir art?s olmayabilir. Boylece de gubreye verilen para bosa gitmis olur.
Yanl?s zamanda ve yanl?s sekilde gubre kullan?labilir. Bunun sonucu olarak gubreden beklenilen yarar saglanamayabilir. Eksik veya fazla, yanl?s cins ve zamans?z gubre kullanmamak icin gubre kullanmadan once toprag?n mutlaka analiz ettirilmesi ve laboratuvardan al?nacak toprak analiz raporu sonucuna gore gubre kullan?lmas? gerekir.</li>

Ancak toprak analizi sonuclar?n?n beklenen faydalar? saglayabilmesi ve yukar?daki hatalara dusulmemesi icin toprak orneklerinin mutlaka usulune uygun olarak al?nmas? gereklidir. Eger usulune uygun toprak numunesi al?nmam?ssa bunun sonucu hicbir anlam ifade etmedigi gibi emek, para ve zaman kayb?na neden olacakt?r.

Nerelerden toprak ornegi al?nmaz?

Toprak orneginin al?nacag? alan belirlendikten sonra toprak almak icin kuregin bat?r?ld?g? nokta eger;

Harman yeri veya hayvan yatm?s yer ise,
Onceden gubre y?g?lm?s yer ise, Hayvan Bar?naklar?na yak?n yerler ise,
Sap kok veya yabani otlar?n y?g?n halinde yak?ld?g? yer ise,
Hayvan gubresinin bulundugu nokta ise,
Tarlan?n tumsek veya su birikmesi olan cukur noktalar? ise,
Dere, orman, su ark? ve yollara yak?n arazi k?s?mlar? ise,
S?raya ekim yap?lan urunlerde s?ra uzeri ise,
Gubreleme yap?lan yerlerde 4 ay, kirecleme yap?lan yerlerde 12 aydan once,
Binalara yak?n alanlar ise,
Ozellikle meyvecilik, kavakc?l?k gibi agac yetistirmek icin ayr?lan araziler haric, tarlada bulunan birkac agac?n alt?ndan, toprak ornegi al?nmamal?d?r.
Toprak ornegi ornek nas?l al?n?r?

Tarlada toprak ornegi al?nacak noktaya gelindiginde

Bu yerin toprak ornegi al?nmaya uygun bir yer olup olmad?g? kontrol edilmelidir.
Eger bu yer ornek almaya uygunsa toprag?n uzerindeki ot, sap gibi seyler el ile temizlenir.
Temizlenen bolgede kurek topraga 20 cm derinlikte (pulluk surum derinligi) dald?r?l?r.
Al?nan bu toprak oldugu gibi ac?lan cukurun hemen yan?na konulur.
Sonra ac?lan cukur icine kenarlardan toprak dokulmus ise el ile temizlenir.
Sonra kurek 3-5 cm kal?nl?kta toprak alacak sekilde 18-20 cm derinlige kadar dald?r?l?r ve yavasca kald?r?l?r.
Al?nan ornek kurek uzerinde yaln?zca yan taraflar?ndan duzeltilerek kovan?n icin konulur. Boylece bir adet toprak ornegi al?nm?s olur. Yaklas?k 40 dekar tarla icin 10-20 adet ornek al?narak kaba konur ve bu kapdaki bu topraklar kar?st?r?larak ornek al?n?r.</li>
<li>oprak ornegi al?rken kulland?g?m?z kurek ya da belin temiz olmas?na ( ah?rlarda kullan?lan kureklerde bulunan art?klar sonucu etkileyecektir) dikkat edilmelidir. Al?nan ornek temiz bir bez torbaya konur. Eger naylon poset kullan?lacaksa mutlaka temiz olmal? ve ornek konulduktan sonra kalemle birkac yerinden delinerek koydugumuz etiketin iceride nemden dolay? parcalanmas?na mani oluruz. Numune al?nd?ktan sonra etiket doldurulur. Kursun kalem kullan?larak etikete Ili-Ilcesi-Koyu-Mevkii-Ad?-Soyad?- Sulan?p sulanmad?g?- Hangi urunlerin yetistirildigi bilgileri doldurulur. Bu bilgiler mutlaka eksiksiz olarak doldurulmal?d?r. Toprak ornegi ekim veya dikimden 1 ay once al?nmal?d?r.Yukar?da anlat?lan sekilde usulune uygun olarak al?nan toprak ornegi, Mudurlugumuz bunyesindeki Toprak Tahlil Laboratuar?na getirilmelidir.

Toprak orneginin al?nmas?

Toprak ornegi al?rken tek veye cok t?ll?kl? bitkilerden hangisi ekilecekse ona uygun yontemle toprak ornegi al?nmal?d?r. Tek y?ll?kl? bitkilerden (sebzeler) Toprag?n 0-30 cm derinliginden ornek al?nmal?d?r. Yeni bir cok y?ll?kl? bahce tesisi kurulacaksa (turuncgiller gibi) Toprag?n derinlemesine orneklenmesi gerekir. Bu durumda Toprak ornekleri; 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120cm derinliklerden ayr? ayr? al?nmal?d?r. Rutin bir toprak analizi icin 30 cm den bahce buyuklugune gore 10-20 cukurdan kar?st?r?larak al?nacak bir ornek yeterlidir. Fakat zaman zaman (3-5 y?lda bir kez) derinden toprak ornekleri al?narak ayr?ca analiz edilmelidir. Toprak ornegi al?rken V harfi seklinde bir cukur kaz?l?r. Daha sonra cukurun duzgun yuzeyinden 3-4 cm kal?nl?g?nda 0-30 cm boyunda bir toprak dilimi al?n?r. Toprak ornegi almak icin bir kurege, al?nan ornekleri koymak icin bir kovaya, toprag? saklay?p analiz’e goturmek icin bir torbaya ihtiyac vard?r. Ornek alma islemi arazinin bir ucundan diger ucuna dogru duz bir hat uzerinde degil, Zik zak cizerek yap?lmal?d?r. Bu sekilde yaklas?k her 20 dekar (ayn? nitelikte) arazi icin bir adet ornek al?nabilir. Tarla bitkilerinde ise bu oran 50 dekard?r. Toprak ornegi al?rken kuregin dald?r?ld?g? noktaya dikkat edilmeli, el ile toprag?n uzerindeki ot, sap gibi at?klar toprag?n uzerinden temizlenmelidir.

Meyvelerde toprak ornegi alma zaman?

Toprak ornekleri meyve bahcelerinde ve baglarda Yaprak orneklerinin al?nd?g? tarihte (bu konu yaprak tahlili bolumunde ac?klanmaktad?r), Tarla bitkiler, sera sebzeleri ve sus bitkilerinde ise dikim veya ekimden en az bir ay once al?nmal?d?r. (Meyve agac? dikili tesislerde ise agac?n tac iz dusumunden toprak ornegi al?nmal?d?r.)

<strong>Dikkat edilecek hususlar</strong>

Al?nan topraklar?n mutlaka etiketlenmesi gerekir. Bu etiketlerde Tarla- Bahce sahibinin ad ve soyad?, ornegin hangi bolgeye (tarlaya) ait oldugu. Ayn? bolgeden birden fazla ornek al?nmis ise hangi ornegin nereye ait oldugu ac?kca belirtilmeli, aksi taktirde sonuclar?n kar?st?r?lmas? nedeniyle istenmeyen neticeler elde edilebilir.</li>
</ul>